Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOTAL EVENT SUPPORT NV

 

1. DEFINITIES
  1. “NV Total Event Support”: De naamloze vennootschap TOTAL EVENT SUPPORT, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Voogdijstraat 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder het nummer 0418.614.881 en gekend bij de BTW-administratie onder het nummer 0418.614.881.
  2. “Algemene Voorwaarden”: Onderhavige algemene voorwaarden, zoals aan de Opdrachtgever ter beschikking gesteld samen met de Offerte, en uitdrukkelijk aanvaard door de Opdrachtgever, voorafgaand aan de levering van de diensten en/of bestelling van de producten.
  3. “Opdrachtgever”: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die één of meerdere goederen en/of diensten van NV Total Event Support wil afnemen, en hiervoor een offerte aanvraagt, een bestelling plaatst en/of met NV Total Event Support een overeenkomst heeft afgesloten.
  4. “Overeenkomst”: De Overeenkomst tussen NV Total Event Support en de Opdrachtgever op grond waarvan de goederen en bijhorende diensten zoals installatie van de materialen aan de Opdrachtgever worden geleverd.
  5. “Diensten”: De diensten waarvoor de Opdrachtgever een beroep doet op NV Total Event Support, zoals nader omschreven in de Algemene Voorwaarden dan wel op de Offerte, aangaande het faciliteren van de creatie van totaalconcepten voor evenementen, alsook het stockeren en /of installeren van Goederen van de Opdrachtgever.
  6. “Producten”: De roerende/lichamelijke goederen die NV Total Event Support aan de Opdrachtgever ter beschikking stelt in het kader van haar Diensten, zijnde bijvoorbeeld doch niet beperkt tot meubilair, keuken- of tafelmateriaal, decoratie,…
  7. “Goederen”: De Goederen die in opdracht van de Opdrachtgever gestockeerd en/of geïnstalleerd worden door NV Total Event Support.
  8. “Offerte”: De door NV Total Event Support aan de Opdrachtgever bezorgde offerte, waarin (i) de Diensten die NV Total Event Support ten behoeve van de Opdrachtgever zal verrichten en/of (ii) de Producten die de Opdrachtgever wenst te huren en/of (iii) de stockage van gstaan opgenomen.
  9. “Partijen”: NV Total Event Support of de Opdrachtgever.
 

 

2. TOEPASBAARHEID
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, aangaande de levering van Diensten en/of Producten door NV Total Event Support aan de Opdrachtgever.
  2. Iedere Overeenkomst wordt beheerst door (in hiërarchisch dalende volgorde):
   1. De Offerte;
   2. De Algemene Voorwaarden;
   3. Het Belgisch recht.
  3. Partijen erkennen voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst kennis te hebben genomen van huidige Algemene Voorwaarden en aanvaarden de toepassing ervan op de Overeenkomst.
  4. NV Total Event Support wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van enig ander document, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot de (eventuele) voorwaarden van de Opdrachtgever, op de Overeenkomst af, behoudens indien NV Total Event Support de toepasselijkheid van zulk document uitdrukkelijk, schriftelijk en voorafgaand heeft aanvaard. Zelfs indien NV Total Event Support voorafgaand en schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van bijvoorbeeld de voorwaarden van de Opdrachtgever, blijven deze Algemene Voorwaarden aanvullend van toepassing op de Overeenkomst.
  5. NV Total Event Support behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op ieder moment aan te vullen en/of te wijzigen. Zulke aanpassingen en/of wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Na kennisgeving aan de Opdrachtgever heeft deze vijf (5) werkdagen de tijd om hieromtrent opmerkingen te formuleren. Indien de Opdrachtgever opmerkingen formuleert dan zal NV Total Event Support met de Opdrachtgever in onderhandeling treden over deze opmerkingen. Volgen er geen opmerkingen binnen de gestelde termijn van vijf (5) werkdagen dan wordt de Opdrachtgever geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard en worden de nieuwe voorwaarden geacht onmiddellijk in werking te zijn getreden vanaf kennisgeving aan de Opdrachtgever.

 

3. OFFERTE & TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
  1. Elk aanbod op de website, in catalogi, nieuwsbrieven, notities, folders en andere publicitaire aankondigingen is slechts informatief. NV Total Event Support mag deze aanbiedingen op elk ogenblik aanpassen of intrekken. Aanbiedingen zijn in elk geval slechts geldig zolang de voorraad strekt. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in het aanbod binden NV Total Event Support niet. NV Total Event Support is voor de juistheid, actualisering of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.
  2. Bij aanvraag van een Offerte worden niet-limitatieve prijsramingen opgegeven. De Offerte geldt niet als een bindend aanbod en dient louter als uitnodiging tot contracteren beschouwd te worden.
  3. Alle Offerten zijn geldig gedurende dertig (30) kalenderdagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  4. Offerten omvatten enkel prestaties die er uitdrukkelijk in vermeld worden. Bijkomende prestaties als gevolg van een wijziging van de opdracht door de Opdrachtgever, onvoorziene omstandigheden of eender welke andere reden die niet louter aan het gedrag van NV Total Event Support te wijten is, vallen niet onder deze prestaties.
  5. De Overeenkomst tussen Partijen komt pas tot stand na schriftelijke of elektronische ondertekening, dan wel de schriftelijke of elektronische bevestiging van de Offerte hiervan en in elk geval op het moment dat  NV Total Event Support aanvangt met de uitvoering van de Overeenkomst.

 

4. PRIJS
  1. Al onze prijzen worden uitgedrukt in Euro en zijn exclusief BTW, taksen, verplaatsings- en transportkosten en installatiekosten, die ten laste van de Opdrachtgever vallen tenzij anders vermeld. De prijzen zijn steeds eenheidsprijzen zelfs indien een totaalprijs vermeld werd. De prijzen gelden enkel voor de in de Offerte omschreven specificaties.
  2. Indien na de datum van de Offerte een of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is NV Total Event Support gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig en binnen de wettelijk toegelaten normen te verhogen.

 

5. FACTURATIE EN BETALING
  1. Elke factuur is betaalbaar binnen 30 dagen na de ontvangst van de factuur.
  2. Betalingen dienen te geschieden in contanten op de zetel van NV Total Event Support of door storting op de vermelde bankrekening (voorzijde factuur) op datum van de factuur, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  3. In geval van niet tijdige betaling van een factuur op de vervaldag zal de prijs worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van 50 EUR. Daarenboven is een intrest van 12% op jaarbasis verschuldigd, verrekend per begonnen maand.
  4. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
   Laattijdige betaling van een factuur heeft de onmiddellijke stillegging van de werf tot gevolg, en behoudt NV Total Event Support zicht het recht voor om de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde goederen onder zich te houden tot aan betaling door de Opdrachtgever, dit na een officiële ingebrekestelling.
  5. Bij niet tijdige betaling van een factuur kan de Overeenkomst ontbonden worden verklaard ten laste van de Opdrachtgever. De schadevergoeding wordt forfaitair geraamd op 15% van de waarde van het restant van de Overeenkomst die niet kon worden uitgevoerd.
  6. Onverminderd de bepalingen van artikel 5 moet de factuur in geval van betwisting binnen de acht dagen na uitgiftedatum worden geprotesteerd.

 

6. ANNULERING
  1. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te geschieden. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door NV Total Event Support. In geval van annulering door de Opdrachtgever is de volgende schadevergoeding verschuldigd:
   1. Annulering tussen twee maanden en één week voorafgaand aan de uitvoering: 50% van de totale waarde van de geannuleerde bestelling is verschuldigd;
   2. Annulering één week voorafgaand aan de uitvoering: 75 % van de totale waarde van de geannuleerde bestelling is verschuldigd;
   3. Annulering minder dan 48 uur voorafgaand aan de uitvoering: 100% van de totale waarde van de geannuleerde bestelling is verschuldigd.
  2. Verder wordt verwezen naar mogelijke bijzondere voorwaarden overeengekomen tussen Partijen zoals in de Offerte bepaald.

 

7. OMSCHRIJVING VAN DE TE LEVEREN GOEDEREN EN UIT TE VOEREN PRESTATIES
  1. De Diensten en/of Producten worden geleverd  zoals bepaald in de Offerte, die mede ondertekend en/of elektronisch bevestigd wordt en waarvan deze Algemene Voorwaarden een bijlage van vormen.

 

8. BEWARING VAN GOEDEREN
  1. Indien NV Total Event Support gelast wordt Goederen van de Opdrachtgever te stockeren, verbindt NV Total Event Support zich ertoe te handelen als een goede huisvader en neemt NV Total Event Support de maatregelen die, in functie van de materiële behoefte van de Goederen, noodzakelijk zijn. Alle redelijke kosten die NV Total Event Support hiertoe dient te maken vallen ten laste van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever dient NV Total Event Support schriftelijk en uitdrukkelijk te instrueren indien de Goederen specifieke voorzorgs- en of bewaringsmaatregelen vereisen (bv. Stapelbaarheid, temperatuurvereisten, verpakking,…).
  2. De Opdrachtgever verklaart kennis te hebben van de omstandigheden waarin de Goederen gestockeerd worden en aanvaardt de door NV Total Event Support getroffen veiligheidsmaatregelen. De Opdrachtgever aanvaardt dat de gebouwen waar de Goederen gestockeerd worden buiten de kantooruren niet toegankelijk zijn en afgesloten worden. De Opdrachtgever verklaart geen verdere veiligheids-of bewakingsmaatregelen te vereisen. Indien de Opdrachtgever bijkomende veiligheidsmaatregelen vereist, dient deze NV Total Event Support hiervan schriftelijk in te lichten en staat de Opdrachtgever zelf in voor de kosten die dit met zich meebrengt.
  3. NV Total Event Support behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om bepaalde Goederen te weigeren aan te nemen ter bewaring, zonder verplicht te zijn deze weigering te verantwoorden.
  4. Alle transport- en installatiekosten verbonden aan het stockeren en installeren van deze Goederen vallen ten laste van de Opdrachtgever. De Goederen dienen zelf verzekerd te worden door de Opdrachtgever voor het transport met afstand van verhaal ten aanzien van NV Total Event Support en haar eventuele onderaannemers.
  5. De Opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk dat de Goederen geen illegale producten bevatten (drugs, wapens, …) en geen giftige, ontvlambare of andere producten bevatten die schade kunnen toebrengen aan de opslagruimte en andere daarin gestockeerde Goederen van derden. De Opdrachtgever verklaart bovendien geen stoffen in de Goederen te bewaren die een gevaar inhouden voor de volksgezondheid, alsook geen bederfelijke stoffen, dieren of enig ander levend organisme.
  6. NV Total Event Support is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het stockeren van de Goederen die elementen bevatten uit de opsomming in Artikel 8.5.

 

9. OPSCHORTING EN ONTBINDING
  1. In geval van fraude, opzet of bedrog, dan wel enige verandering in de toestand van de Opdrachtgever, zoals dreigend faillissement, gerechtelijke of conventionele ontbinding, toepassing van de Belgische wet dd. 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen, betalingsachterstand of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever kunnen schaden, en de Opdrachtgever vervolgens geen zekerheid tot betaling verstrekt binnen vijftien (15) dagen na verzoek door NV Total Event Support, houdt NV Total Event Support zich het recht voor om wegens dat loutere feit: hetzij de uitvoering van de Overeenkomst met de Opdrachtgever op te schorten tot het ogenblik dat de Opdrachtgever afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling; hetzij de Overeenkomst met de Opdrachtgever ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van NV Total Event Support om bijkomende schadevergoeding te vorderen.
  2. Indien de Overeenkomst tussen NV Total Event Support en de Opdrachtgever wordt beëindigd, al dan niet onder toepassing van het in artikel 9.1. van deze Algemene Voorwaarden omschreven ontbindingsrecht, verliest de Opdrachtgever het recht om van NV Total Event Support te vergen dat zij haar verplichtingen naleeft m.b.t. de beëindigde Overeenkomst.
  3. De Opdrachtgever heeft het recht om haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst op te schorten ingeval NV Total Event Support haar essentiële contractuele verplichtingen niet nakomt zonder objectieve reden en deze niet corrigeert binnen de vijftien (15) kalenderdagen nadat de Opdrachtgever NV Total Event Support hiervan in kennis heeft gesteld.

 

10. LEVERING EN VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
  1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst zou komen te blijken dat de volledige en exacte uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk is ingevolge omstandigheden die door NV Total Event Support ongekend waren (o.a. te wijten aan gebrekkige, onjuiste of onvolledige mededeling vanwege de Opdrachtgever die door de Opdrachtgever niet tijdig worden rechtgezet), behoudt NV Total Event Support zich het recht voor de Overeenkomst in onderlinge overeenstemming en in alle redelijkheid te wijzigen, volledig te ontbinden mits vergoeding van de reeds gemaakte kosten, dan wel enkel te ontbinden voor het niet-uitvoerbare gedeelte.
  2. Kosten die ontstaan wegens het door de Opdrachtgever in gebreke blijven om de uitvoering of voortgang der werken mogelijk te maken, zullen, naast het niet in de Overeenkomst voorziene meerwerk, bijkomend worden aangerekend.
  3. Bovendien zorgt de Opdrachtgever er op eigen risico voor dat:
   1. De op/aflevering op een plaats geschiedt die afdoend kan worden afgesloten;
   2. De op/aflevering op een bereikbare plaats geschiedt en die plaats indien nodig voorafgaand door deze wordt vrijgemaakt;
   3. De werkruimte voldoende voorzien is van licht, elektriciteit, verwarming, water, ventilatie etc.
  4. In ontkennend geval zijn de desbetreffende kosten die hiertoe door NV Total Event Support dienen te worden gemaakt voor rekening van de Opdrachtgever.
  5. De Opdrachtgever heeft de plicht eventuele bijzondere omstandigheden (vb. noodzakelijk gebruik van lift, takel, kraan, etc.) voorafgaand te melden op straffe van zowel de kosten die het gebruik van deze bijzondere hulpmiddelen veroorzaken alsmede de mogelijke schade die uit dit gebruik voortvloeit voor eigen rekening te nemen.
  6. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe om tijdig alle wijzigingen in zijn contactgegevens aan NV Total Event Support door te geven. Kosten ingevolge het niet-naleven van deze verplichting zullen aan de Opdrachtgever gefactureerd worden.
  7. De Opdrachtgever zal NV Total Event Support onverwijld in kennis stellen van elk incident met betrekking tot de Producten. Kosten ingevolge het niet-naleven van deze verplichting zullen aan de Opdrachtgever gefactureerd worden.

 

11. KLACHTEN EN OPLEVERING
  1. De verzending van de factuur geldt als verzoek tot oplevering. Behoudens opmerkingen die binnen de acht (8) dagen vanaf de factuurdatum schriftelijk en per aangetekend schrijven worden overgemaakt, worden de werken geacht aanvaard te zijn. Elk zichtbaar gebrek moet binnen de twee (2) dagen na de levering of plaatsing worden gemeld op straffe van onontvankelijkheid.
  2. Er kan enkel rekening worden gehouden met tijdige klachten die schriftelijk en per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht.
  3. Bij klachten en/of schade als gevolg van een gebrekkige Dienst en/of Product die tijdig en correct aan NV Total Event Support worden gemeld, zal NV Total Event Support naar eigen keuze en inzicht: (1) de gebrekkige Producten en/of Diensten vervangen of herstellen zonder meerkost, in zoverre dezelfde Producten nog in voorraad zijn. Indien het gebrekkige Product niet langer in voorraad is, kan NV Total Event Support ervoor opteren de Opdrachtgever een equivalent van het gebrekkige Product te bezorgen; of (2) een bedrag crediteren dat in alle redelijkheid overeenstemt met de aard en de omvang van de gebrekkige Dienst en/of het gebrekkige Product; of (3) een schadevergoeding betalen gelijk aan de schade van de Opdrachtgever, begrensd tot het totale factuurbedrag betaald door de Opdrachtgever voor de levering van (het relevante onderdeel van) de gebrekige Dienst en/of Product
  4. De Opdrachtgever erkent dat deze maatregelen elk afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge eventuele gebreken en aanvaardt dat de uitvoering van deze maatregelen niet kan worden beschouwd als een aanvaarding van aansprakelijkheid door NV Total Event Support.
  5. Zonder uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van NV Total Event Support, heeft de Opdrachtgever in geen geval het recht om Producten terug te sturen of werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.
  6. NV Total Event Support behoudt zich het recht voor om zelf de niet- conformiteit van de levering en/of andere gebreken vast te stellen, en de oorzaak ervan na te gaan.
  7. Klachten en/of een eventuele (gedeeltelijke) vervanging of herstelling van Producten en/of Diensten ontheffen de Opdrachtgever in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting binnen de op de respectievelijke factuur vastgestelde termijn(en).
  8. De eventuele vervanging van Producten of wederuitvoering van Diensten kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de Overeenkomst tussen NV Total Event Support en de Opdrachtgever.
  9. De Opdrachtgever is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

 

12. AANSPRAKELIJKHEID
  1. Behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen onder de Overeenkomst zijn de verbintenissen van NV Total Event Support in geen geval resultaatsverbintenissen, doch louter inspanningsverbintenissen.
  2. Behoudens in geval van fraude, intentionele en/of zware fouten in de uitvoering van de Overeenkomst vanwege NV Total Event Support en/of haar aangestelden, zal NV Total Event Support in geen geval aansprakelijk zijn voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot verlies van omzet, verlies van winsten, verlies van cliënteel, een toename van algemene kosten, administratieve- en/of personeelskosten, gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot financiële gevolgschade van beschadigingen  aan de Goederen van de Opdrachtgever in de gebouwen van NV Total Event Support, op locatie, als tijdens het transport van de Goederen van de Opdrachtgever en hun toebehoren) en/of reputatieschade.
  3. NV Total Event Support en kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van een gebrekkige Dienst (d.i. inclusief gebrekkige materialen en/of verbruiksgoederen), indien deze schade geheel of ten dele te wijten is aan  een onjuist, oneigenlijk, onvolledig, ontijdig, onzorgvuldig en/of ongeoorloofd gebruik, herstel of onderhoud van de Dienst door de Opdrachtgever of door derden.
  4. Eventuele schadevergoedingen, zelfs deze ten gevolge van een zware fout vanwege NV Total Event Support en/of haar aangestelden,  zijn in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (1) het respectievelijke factuurbedrag (excl. btw); (2) het bedrag dat NV Total Event Support in het kader van het respectievelijke aansprakelijkheidsdossier van haar verzekeraar ontvangt ingevolge de door NV Total Event Support aangegane polis BA-aansprakelijkheid.
  5. NV Total Event Support zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor werkzaamheden die tegen haar advies in werden uitgevoerd dan wel geweigerd.
  6. Evenmin zal NV Total Event Support verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor schade waarvan de oorsprong eigen is aan de staat/constructie van de desbetreffende ruimte.
  7. De Opdrachtgever is tijdens de duur van de Overeenkomst exclusief en integraal aansprakelijk voor alle schade (materiële, morele, financiële, enz …), die door of met behulp van de Producten zou worden aangebracht aan derden. De Opdrachtgever zal NV Total Event Support integraal vrijwaren voor alle aanspraken die desbetreffend door derden ten aanzien van NV Total Event Support zouden worden geformuleerd.
  8. NV Total Event Support exonereert zich uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid wegens niet-uitvoering/niet-levering ingevolge oorzaken buiten haar toedoen of wil/situaties van overmacht zoals vermeld in artikel 15 van onderhavige Algemene Voorwaarden.
  9. De Opdrachtgever zal voorzien in een verzekering van de Goederen en/of andere producten die hij in bewaring geeft en/of die getransporteerd en/of geïnstalleerd dienen te worden door NV Total Event Support.

 

13. INTELLECTUELE EIGENDOM
  1. NV Total Event Support blijft de exclusieve titularis van alle intellectuele eigendomsrechten die zij bezit op de door haar geleverde Producten en Diensten. NV Total Event Support garandeert over de nodige licenties/ rechten te beschikken voor het aanbieden van haar Producten- en Dienstenassortiment.

 

14. PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY
  1. In het kader van de Overeenkomst zal NV Total Event Support bepaalde persoonsgegevens ontvangen/verwerken van de Opdrachtgever. NV Total Event Support draagt de privacy van de Opdrachtgever hoog in het vaandel en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke privacy-wetgeving zoals bijvoorbeeld (i) de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG  en (ii) de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
  2. NV Total Event Support zal enkel de persoonsgegevens van haar Opdrachtgever opvragen die noodzakelijk zijn voor het doel van haar verwerkingen. NV Total Event Support zal enkel persoonsgegevens verwerken op basis van een wettelijke grondslag.

 

15. OVERMACHT & IMPREVISIE
  1. Wanneer NV Total Event Support wegens overmacht/hardship in de onmogelijkheid verkeert om de Overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de situatie van overmacht/hardship niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, of wanneer het contractueel evenwicht tussen de Partijen door een gebeurtenis buiten de wil van NV Total Event Support ernstig is verstoord waardoor redelijkerwijze niet verwacht kan worden dat de Overeenkomst verder wordt uitgevoerd, zal NV Total Event Support het recht hebben om (i) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk op te schorten, dan wel om (ii) de Overeenkomst te beëindigen in overeenstemming met artikel 9, indien de Overeenkomst wegens overmacht langer dan drie (3) maanden niet kan uitgevoerd worden, dan wel (iii) de voorwaarden waaronder de Overeenkomst wordt uitgevoerd te heronderhandelen. NV Total Event Support zal in dit geval geen enkele schadevergoeding aan de Opdrachtgever verschuldigd zijn.

Indien de Opdrachtgever niet ter goeder trouw deelneemt aan de heronderhandelingen, kan NV Total Event Support de rechtbank verzoeken nieuwe contractvoorwaarden te bepalen.

  1. De verbintenis van de Opdrachtgever tegenover NV Total Event Support is in essentie een betalingsverplichting, om die reden is overmacht in hoofde van de Opdrachtgever dan ook uitgesloten.
  2. Worden onder meer als gevallen van overmacht beschouwd (niet limitatieve opsomming): oorlog, natuuromstandigheden en/of rampen, weerschade, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, ziekte, staking, laattijdige leveringen vanwege onze Producten, personeelstekort, epidemieën en pandemieën, hoog ziekteverzuim, elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatie-stoornissen, hacking, overheidsmaatregelen, tekort aan of defect van transportmiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen of goederen, beperkingen op het energieverbruik en dit onafhankelijk van het feit of de overmacht zich voordoet zowel bij NV Total Event Support, als bij haar onderaannemers of bij één van zijn leveranciers.

 

SCHADE
  1. Alle schade veroorzaakt aan de eigendommen van NV Total Event Support zal integraal op de Opdrachtgever verhaald worden aan nieuwwaarde van de betreffende eigendom van NV Total Event Support. De betalingen onder dit artikel gelden als schadevergoeding en kunnen geenszins als koop-verkoop van producten beschouwd worden, ongeacht enige andersluidende vermelding op facturen of andere documenten.
  2. Zo zal de Opdrachtgever dienen in te staan voor een alle-risico-verzekering (ter dekking van schadegevallen van welke aard ook aan de Producten van NV Total Event Support), in nieuwwaarde op de locatie waar de Producten zullen staan, en zal de Opdrachtgever een bewijs van verzekering kunnen voorleggen op vraag van NV Total Event Support en dit gedurende de periode van montage tot en met de demontage.

 

BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT
  1. De Overeenkomst tussen de Partijen is uitsluitend onderworpen aan, en dient bijgevolg geïnterpreteerd te worden overeenkomstig het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag alsook iedere andere internationale regelgeving.
  2. De Partijen verbinden zich ertoe voor alle geschillen die uit of met betrekking tot deze Overeenkomst mochten ontstaan, alle redelijke inspanningen te leveren om door middel van overleg tot een minnelijk akkoord te komen.
  3. Indien Partijen niet tot een minnelijk akkoord komen binnen dertig (30) dagen na aanvang van het overleg, zal het geschil uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke zetel van NV Total Event Support. Partijen sluiten uitdrukkelijk de geschillenbeslechting via arbitrage uit.
  4. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen ten laste van de Opdrachtgever worden verhaald.

 

SLOTBEPALINGEN
  1. Publiciteit
   1. De Opdrachtgever zal in geen geval het recht hebben om enige publicaties te doen, ongeacht de wijze waarop (papier, internet, website of via eender welk ander medium zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot social media, blogs, vlogs etc) waarin zij NV Total Event Support vermeldt of ingaat op (de inhoud van) haar Overeenkomst met NV Total Event Support, behalve indien NV Total Event Support hiervoor voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming heeft verleend.
   2. NV Total Event Support is – behoudens uitdrukkelijk, schriftelijk protest hiertoe vanwege de Opdrachtgever – gerechtigd om foto’s van de door haar gecoördineerde projecten te gebruiken voor o.m. marketingdoeleinden, zowel online als offline, in nieuwsbrieven, op haar website en social media channels etc (niet-limitatieve opsomming).
  2. Niet-verzaking
   1. Zelfs een herhaaldelijke niet-toepassing van één van de rechten die NV Total Event Support krachtens deze Overeenkomst of de wet geniet, zal in geen geval uitgelegd kunnen worden als een verzaking aan dan wel een afstand van recht vanwege NV Total Event Support. De Opdrachtgever ontleent aan een eventuele niet-toepassing geen enkel recht, noch zal de niet-toepassing NV Total Event Support verhinderen op een later tijdstip toch tot uitoefening van het (de) betrokken recht(en) over te gaan.
   2. Iedere verzaking aan een recht vanwege NV Total Event Support, moet uitdrukkelijk en schriftelijk gebeuren. Zelfs indien in een specifieke situatie door NV Total Event Support werd verzaakt aan (de toepassing van) een recht, zal deze verzaking geen rechten doen ontstaan ten aanzien van de Opdrachtgever in andere (zelfs vergelijkbare) gevallen.
  3. Kennisgeving & woonstkeuze
   1. Overal waar deze Algemene Voorwaarden in kennisgevingen en/of meldingen voorzien, en breder gesteld in alle situaties waarin redelijkerwijze verondersteld kan worden van de ene partij dat een kennisgeving/melding aan de andere partij noodzakelijk is, zal een kennisgeving enkel maar geacht worden geldig te zijn gedaan in geval van aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van de andere partij.
   2. Voor de uitvoering van de Overeenkomst tussen NV Total Event Support en de Opdrachtgever doen beide Partijen woonstkeuze op hun respectievelijke maatschappelijke zetel of woonadres, behoudens kennisgeving door de ene partij aan de andere van een ander adres.
  4. Overdracht
   1. De Opdrachtgever is niet gerechtigd om haar Overeenkomst met NV Total Event Support geheel dan wel gedeeltelijk over te dragen aan derden, behoudens uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van NV Total Event Support.
  5. Deelbaarheid
   1. Indien een beding van deze Algemene Voorwaarden door een rechtbank of bevoegde administratieve overheid nietig of niet afdwingbaar wordt bevonden, heeft dit niet de nietigheid of onafdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden tot gevolg. Die blijven geldig en afdwingbaar. Partijen verbinden zich ertoe al wat in hun macht ligt te doen om de nietige of niet afdwingbare bepalingen te vervangen door geldige en afdwingbare afspraken die in de grootst mogelijke mate hetzelfde resultaat opleveren als dat welke zij met de nietige of niet afdwingbare clausules wilden bereiken. De verplichtingen onder de nietige of niet afdwingbare bepalingen worden opgeschort in afwachting van deze vervanging.
  6. Netting
   1. In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen NV Total Event Support en de Opdrachtgever automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schuldvorderingen opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen NV Total Event Support en de Opdrachtgever steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft.
   2. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door de Opdrachtgever en NV Total Event Support doorgevoerde schuldvergelijking.